Funded by Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

Bulgaria

PEER - Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth

(Участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора)

(1.01.2015 - 31.12.2016)

Цел: 

Основна цел на проекта е участието на ромските млади хора в Европа в създаването на политики, които засягат техния собствен живот. 

Проектът PEER дава възможност на ромски млади хора (12-18) от 9 страни-членки на Европейския съюз да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research). Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот. Това се постига чрез създаване на обучения за повишаване на капацитета на маргинализирани общности, въвличане на ромските млади хора като съ-изследователи чрез процес на критична рефлексия и взаимно учене, и развитие на последващи интервенции и инструменти за изследване чрез действие, които да доведат до позитивна промяна на местно, регионално и национално ниво.

 

Партньори: 

Babes-Bolyai University, Румъния; Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български Университет; University of Central Lancashire, Великобритания; Huddersfield University, Великобритания; Stirling University, Великобритания; Hope For Children UNCR Policy Center, Кипър; Instituto Degli Innocenti, Италия; CAT Cooperativa Sociale ONLUS, Италия; Universitat Autonoma De Barcelona, Испания; Fundacio Privada Pere Closa, Испания; Laboratory of Studies and Research on Social Interventions (LERIS), Франция; Siauliai University, Литва; University College Dublin, National University of Ireland, Ирландия

 

Водещ партньор:

Babes-Bolyai University

 

Европейски обхват на проекта:

Румъния, България, Великобритания, Испания, Италия, Кипър, Литва, Франция, Ирландия

 

Асоциирани партньори в България:

Младежка фондация "АРЕТЕ", София     http://www.areteyouth.org/bg/

Младежка организация "Надежда за нас", София   http://www.hopeforus.net 

Сдружение "Съ-участие", Варна    http://www.sauchastie.org

 

Методология:

PEER използва изследователски методи в рамките на подхода изследване в хода на действието (PAI - Participatory Action Inquiry). Чрез PAI проектът PEER включва едновременно ромски млади хора и професионалисти като обучители, съ-изследователи, оценители и участници в проектните дейности по теми, които засягат младите хора. PAI е процес на сътрудничество, който включва цикли на учене, действие, ново знание основано на действието. Методът създава среда, в която проблемите на общността и визията за тяхното решаване биват изследвани, и контекстуализирани чрез рефлексия върху по-широкото знание в областта „развитие на общности“. На базата на новото знание се планират нови действия за позитивна промяна. PAI е иновативен подход в изследването на общности за България. Той се стреми да разбере и опише процесите в социалните системи като внесе промяна в тях чрез сътрудничество с изследваната общност, и рефлексия върху промяната предизвикана от това сътрудничество. Той се базира на равнопоставено участие на всички представители на общността в процеса на промяна. Именно тази методология е избрана, за да позволи развиването на ново знание, алтернативни интерпретации и различни перспективи. Изхождайки от парадигмата на PAI, проектът PEER разработва изследователска методология в сътрудничество с ромската общност, информирана от опита и преживяванията на общността и вплетена в естествените процеси в общността. Изследват се бариерите пред участието на ромските млади хора в създаването на политики за самите тях, начините за преодоляване на маргинализацията и факторите, които осигуряват участието като основен елемент на живота в общество и демокрация. 

 

Дейности:

Дейностите в проекта са логически разпределени в 4 направления, илюстриращи цикъла на взаимно учене, действие/интервенции и рефлекия:

1. Повишаване на капацитета на общността чрез обучения на роми за ролята на изследователи

2. Прилагане на метода PAI - изучаване на бариерите и развитие на стратегии за преодоляване

3. Споделяне на резултатите между партньорите

4. Планиране на действия, основани на новото знание, учене и промяна

 

 

Контакти:

Д-р Галина Маркова, ръководител на проекта

E-mail: galina@knowhowcentre.org, тел. 0882 44 1271

Борислава Мечева, национален координатор

E-mail: bobimetcheva@gmail.com, тел. 0882 440976, 0888 577761